Vásárlói tájékoztató

A Jován Gyártó és Forgalmazó Kft. (székhelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 20., adószám: 24177379-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-023136) vállalkozó (gyártó és forgalmazó), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján, elektronikus úton, távollévők között történő szerződéskötéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat:

A webáruházban manufakturálisan, kézzel gyártott, egyedi formavilágú saját készítésű, minőségi kerti, betonból készült termékeket és kődísztárgyakat árusítunk, melyek többféle színben elérhetők. Az oldalon megvásárolható termékek, a "JOVÁN TERMÉKEK” menüpontra kattintva listázhatóak, és megtekinthetőek a kapcsolódó leírásokkal, és az árakkal. Kérjük, hogy a termékek adatlapját minden esetben figyelmesen olvassa végig!

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XXLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Cégadatok, elérhetőségek

Vállalkozás neve: Jován Gyártó és Forgalmazó Kft.

Vállalkozás email címe: gyartas@jovan.hu

Vállalkozás telefonszáma: 06-20-461-0083

Vállalkozás székhelye és üzleti tevékenységének helye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 20.

Cégjegyzék száma: 07-09-023136

Adószám: 24177379-2-07

Szállítás, fizetés

Szállítás

A megrendelt termékeket személyesen kajászói telephelyünkön tudja átvenni, vagy választhatja a házhozszállítást is.

A személyes áruátvétel díjmentes, erre nyitvatartási időben (Kapcsolat) van lehetősége.

Házhozszállítás esetén a szállítási költség várható mértékéről a termék adatlapján adunk tájékoztatást, de több termék egyidejű rendelése esetén a szállítási költség a teljes, csomagolt súly és a szállítási cím függvényében jellemzően egyedileg kerül meghatározásra.

Termékeinket jellegüknél fogva általában raklapra (80*120 vagy 60*80) csomagoljuk, melynek külön költsége nincs.

Fizetés

Személyes áruátvétel esetén a vételárat bankkártyával vagy készpénzben egyenlítheti ki a helyszínen.

Házhozszállítás esetén a fizetendő összeg a termék(ek) vételárából (mely az általános forgalmi adót már tartalmazza), a szállítási költségből és az esetleges utánvét díjából tevődik össze.

Házhozszállítás esetén választhatja az utánvétes fizetést is.

Utánvéttel történő házhozszállítás esetén a kezelési költség a fizetendő összeg 1,3%-a, de minimum 1.270,-Ft.

 

Amennyiben nem az utánvétes fizetést választja, úgy a kiszállítást csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

 

A megrendelt termékek elkészültéről írásban értesítjük a rendeléskor megadott e-mail címére küldött rendszerüzenetben. A fizetendő összegről díjbekérőt küldünk. A teljes összeg beérkezése után rendeljük meg a kiszállítást, a fizetett összegről előleg- és végszámlát állítunk ki, melyet a termék csomagolására rögzítve juttatunk el Önhöz. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a bizonylatokat ne dobja ki a csomagolással együtt!

Elállás/felmondás

-        Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

-        Elállási jog indokolás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható;

-        Az elállási/felmondási határidő

  • általában az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  • több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

 

-        Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Postán: 2472 Kajászó, Rákóczi utca 20.

Elektronikus úton: gyartas@jovan.hu

 

-        Az Ön számára Elállási nyilatkozatminta rendelkezésre áll, így Ebből a célból felhasználhatja a termék kiszállításakor a termékhez mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát a honlapunkról is letöltheti.

-        Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

-        Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

-        A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

-        A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

-        Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

-        A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege a termék értékesítése során  az Ön részére átadott számlán a „házhozszállítás díja” tételhez rendelt összeggel megegyező összeg.

-        Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Kellékszavatosság/Termékszavatosság/jótállás

 

5.1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a JOVÁN Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a JOVÁN Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5.2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

5.3. Jótállás

 

Gyártó az általa forgalmazott termékek hibátlanságáért egy év jótállást vállal.

A jótállási határidő a Gyártótól megvásárolt Termék vételárának kifizetésével és a termékek átvételével kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá az a hiba, amit a Felhasználó saját maga a termék mozgatása során vagy annak szakszerűtlen használatával okozott. Így, ha a hibát:

- a szakszerűtlen üzembe helyezés

- a nem rendeltetésszerű használat

- a helytelen tárolás és kezelés

- elemi kár, természeti csapás okozza.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A termék átvételétől számított egy éven belül Ön választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Gyártónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet.

Ha a Gyártó a kijavítást vagy a kicserélést nem tudja teljesíteni, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Gyártónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre. Ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, köteles a terméket kicserélni.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 14 napon belül elvégezze.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Gyártót terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el a visszaszállításról és a kicserélésről a Gyártó gondoskodik.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát kell bemutatnia a Felhasználónak és ebben az esetben a Jótállási jog érvényesíthető.

A fogyasztó jótállási igényét a Gyártónál érvényesítheti.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellék-, és termékszavatossági függetlenül megilletik.

 

Panaszkezelés

 

A fogyasztó a termékkel vagy a Gyártó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségek valamelyikén terjesztheti elő:

 

Vevőszolgálati iroda helye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 20.

 

Vevőszolgálat nyitvatartási ideje:   hétfőtől péntekig: 8:00-tól 16:00,

                                                         márciustól novemberig szombaton: 9:00-13:00.

 

E-mail: gyartas@jovan.hu

 

Bejegyzési lehetőség a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Gyártó üzletében (2472 Kajászó, Rákóczi u. 20.) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Gyártó 30 napon belül írásban válaszol feltéve, hogy Vevő a bejegyzés során az ehhez szükséges elérhetőségét közölte.

 

Amennyiben a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor Gyártó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy azt e-mailben megküldi.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

a.         Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

 

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 

b.         Békéltető testület.

 

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet az alábbi elérhetőségen:

 

FEJÉR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: +36 22 510-310

Fax száma: +36 22 510-312

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

c.         Bírósági eljárás.

 

Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Szerzői jogok

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) vonatkozó rendelkezés alapján a Honlap és a rajta megjelenített termékek fotói, a terméklogók és a Termék a szerzői jog hatálya alá tartozó műnek minősülnek, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Ennél fogva tilos a Termékek másolása, átalakítása, továbbá tilos a Honlapon található grafikai és szoftveres megoldások, fotók, szövegek számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap, vagy annak bármely része módosítható.

 

 

 

Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés

Gyorsan és biztonságosan megvásárolhatja termékeinket
Széles választék

Széles választék

Segítünk kiválasztani - Hívja magasan képzett tanácsadónkat
Családi vállalkozás

Családi vállalkozás

Édesapámtól tanultam meg a szakma fortélyait
Kérem várjon....
Kérem várjon
Terméket elhelyeztük a kosárba!
Tovább vásárolok Vásárolok
Irány a pénztár Pénztár
Miért válasszon minket?